سه‌شنبه, 8 مهر 1399
پنجاه و هفتمین شماره نشریه نارستان شهرداری ساوه منتشر شد
پنجاه و هفتمین شماره نشریه سراسری نارستان شهرداری ساوه، به تاریخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه 99 و شانزدهم ماه MAY سال 2020، در دوازده صفحه منتشر شد.

صاحب امتیاز: شهرداری ساوه
مدیر مسئول: سید مهدی حسینی
دبیر نشریه: ثمین مامقانی نژاد