پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 29 مرداد 1398
تاریخچه تاسیس شهرداری ساوه

گفته ها حاکي از آن است که در سال 1320 در ساوه شهرداري وجود داشته ولي مدارک قابل استناد آن به سال 1336 باز مي گردد.

اما در هر صورت در حال حاضر شهرداري اين شهر به دومنطقه يک و دو تقسيم شده که تحت نظارت شهرداري مرکز واقع در ميدان شهرداري به اداره اموري شهري مي پردازد

اين شهرداري از هفت سازمان تحت عنوان سازمانهاي پارکها و فضاي سبز، مديريت پسماند، اتوبوسراني، تاکسيراني، آتش نشاني، بهسازي و نوسازي، عمران تشکيل شده است

در حقيقت، در تعريف شهرداري مي توان آن را سازماني غيردولتي و غيرانتفاعي و مردمي دانست که اداره و مسؤوليت و مديريت امور شهري را با مجوز دولت و با امکانات مردمي به دست آورده تا به منظور ايجاد و اداره کردن تأسيسات عمومي و وضع و اجراي نظامات شهري و تأمين نيازمنديهاي مشترک محلي فعاليت کند و هزينه خدماتي را که به آن واگذار  گرديده با اسلوبي منطقي و عادلانه بين سکنه شهر و استفاده کنندگان از خدمات تقسيم نمايد.

تعريف کلي و اساسي شهرداري در ايران اينگونه مي باشد: شهرداري موسسه اي عمومي، غير دولتي و مستقل است که به موجب قانون در شهرها تشکيل مي شود و عهده دار امور محلي و اداره خدمات به شهروندان و سکنه شهري مي باشد.به موجب ماده 3 قانون شهرداري ،شهرداري شخصيت حقوقي مستقلي دارد و وظايفي به شرح ذيل را پيگيري مي کند.

الف) وظائف عمراني: مانند احداث خيابانها-معابر-ميادين ،اعلام نظر نسبت به طرح هاي جامع و هادي شهري اعلام نظر در خصوص نقشه هاي تفکيکي الزام به رعايت مقررات ملي ساختمان الزام به پذيرش نقشه ساختماني از اعضاء سازمان نظام مهندسي

ب) وظائف خدماتي : ايجاد تاسيسات عمومي تنظيف و نگهداري و تسطيح معابر و مجاري آب، تعيين محلهائي مخصوص براي تخليه زباله ،نخاله و فضولات ساختماني احداث غسالخانه و گورستان پيشگيري از حوادث پيشگيري از آلودگي محيط زيست نگهداري و تعمير تونلهاي شهري

ج) وظايف نظارتي و حفاظتي: اجراء آراء کميسيون ماده 100 صدور پروانه ساختمان-نظارت بر کليه ابنيه اي که در شهر ايجاد مي شود، جلوگيري از بروز تخلفات ساختماني-حفظ اموال و دارائي شهر- اقامه دعوا عليه اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري حفظ فضاي سبز

د) وظائف رفاهي : احداث بناها و ساختمانهاي مورد نياز شهر از قبيل سرويسهاي بهداشتي کشتارگاه-بوستان-جلوگيري از سد معابر عمومي

ه) مديريت منابع: بودجه شهرداري-عوارض ساختمان و ترتيب مميزي و وصول آن ساير عوارض شهرداري و نقش شهرداري در تعيين ارزش معاملاتي ساختمانها

 

 


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0